Vím, jak bránit sebe a své peníze 2015

Projekt vznikl z grantového řízení Humanitárního fondu Středočeského kraje – Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality.

Cílem projektu byly interaktivní semináře finanční gramotnosti pro seniory ze Středočeského kraje. Semináře byly zaměřeny na interaktivní výuku, tj. názorné ukázky a osobní zážitkovou metodu.

Závěrečná zpráva k realizaci projektu

1.Informace o akci/projektu:
1.1 Název realizované akce/projektu:
Vím, jak bránit sebe a své peníze – Interaktivní semináře finanční gramotnosti pro seniory
1.2 Adresa, telefon, e-mail, internetová stránka
Victoria Regia, z.s., Jandova 10/3, 190 00 Praha 9, IČ 22825771
1.3 Realizátor akce/projektu:
Victoria Regia, z.s, zodpovědná osoba Martina Šebová
1.4 Datum vzniku služby / aktivity:
Zahájení seminářů: pilotní 17.3.2015, první z projektu: 7.10.2015
1.5 Cílová skupina: Senioři ze Středočeského kraje

2. Obsah a průběh akce/projektu:
2.1 Seznam a vývoj jednotlivých aktivit
•Interaktivní semináře finanční gramotnosti: cíleně zaměřené na dovednost odmítnutí nevýhodné nabídky. Semináře byly prováděny po celou dobu projektu, uzpůsobené účastníkům a jejich dotazům (např. podvody po internetu apod.)
• Po schválení projektu byly kontaktovány městské a obecní úřady a jejich pracoviště zodpovědná za seniory nebo kluby seniorů ze Středočeského kraje a byly jim nabídnuty interaktivní semináře finanční gramotnosti. Po schválení seminářů zodpovědnými pracovníky úřadů nebo klubů byl dohodnut termín konání. Seminář se uskutečnil v 15 vybraných městech Středočeského kraje, dle uvedení projektu + jeden pilotní seminář, který se uskutečnil před schválením projektu ve Staré Boleslavi dne 17.3.2015.
• Seznam měst s daty konání seminářů v roce 2015:
7.10. Říčany
8.10. Hovorčovice
12.10. Mšeno
14.10. Libčice nad Vltavou
15.10. Benátky nad Jizerou
20.10. Kostelec nad Labem
4.11. Mnichovice
5.11. Kralupy nad Vltavou
10.11. Neratovice
12.11. Šestajovice (dva semináře)
13.11. Dobřichovice
18.11. Vrané nad Vltavou
24.11. Lysá nad Labem-Litol
1.12. Statenice
• Účastnilo se celkem 158 osob z řad seniorů
• Pracovnice poradny zaznamenávala, zodpovídala nebo konzultovala dotazy s odpovědným pracovníkem a následně zodpověděla klientům. Dotazy byly jen telefonické. Po dobu trvání projektu bylo přijato celkem 23 telefonických dotazů na téma zadluženost osob v seniorském věku (60+), na které bylo zodpovězeno přímo nebo zpětně po poradě s odborným pracovníkem (lektorem).

2.2 Jak probíhá realizace služby pro jednotlivé uživatele služby
Seminář probíhal zahájením, představením lektora, asistenta a podpisem prezenční listiny. Následně bylo zjišťováno, kdo z účastníků si ji přečetl, tím byla zaručena interakce a započato získání důvěry spolupráce s účastníky. Účastníkům byl rozdán výukový materiál (vzor smlouvy, tabulka pro sestavení domácího rozpočtu, “Co mám dělat když….”, slovníček pojmů, základní pravidla pro chování směrem k prodejcům) a také skládací malá kartička s důležitými telefonními čísly vč. na linky zdarma pro seniory, intervenční centra a nejbližší občanskou poradnu v okolí, s návodem, jak se zachovat, pokud se stanou obětí trestného činu a základními pravidly – jako v podkladech pro seminář. Seminář byl zaměřen zejména na schopnost relevantní reakce a odmítnutí nevýhodného, senioři shlédli reálné simulované situace, byli zapojováni do dalších situací, souvisejících uměním odolat nevýhodné nabídce a tyto pak následně rozebírali. Jsou probírány různé formy podvodů, jak se bránit a práva seniorů vůči prodejcům. Lektor reagoval na témata, která na konkrétním semináři seniory zajímala a tato se probírala hlouběji. Ke konci semináře lektor zodpovídal na dotazy i konkrétně radil.

2.3 Formy prezentace, informování veřejnosti
Semináře byly nabídnuty seniorským klubům a obcím, městům ve Středočeském kraji. Zájem o interaktivní semináře byl. Dále bylo se zájemci domluveno, že seminář budou propagovat způsobem, dle místních zvyklostí (rozhlasem, tiskem, informačními tabulemi…). V případě zájmu příjemce poskytl letáček k vyvěšení.
Na webových stránkách příjemce vznikla záložka pro tento projekt spolu s fotogalerií. Na všech seminářích, materiálech i na stránkách příjemce bylo informováno, že vznikl za finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

3. Hodnocení poskytované akce/projektu:
3.1 Způsob hodnocení úspěšnosti akce/projektu
Před zahájením projektu proběhl ve Staré Boleslavi pilotní seminář, aby si žadatel, nyní příjemce, ověřil, zda je seminář trefný, zda vyhovuje účastníkům, zda je jeho forma účelná a cílově skupině srozumitelná. Po zahájení projektu pokračovaly semináře v dalších městech a obcích Středočeského kraje. Podle reakcí, zájmu a zpětných vazeb bylo potvrzeno, že semináře měly smysl a do budoucna pomohou.
Hodnocení projektu bylo stanoveno dle počtu seminářů a účastníků. Počet seminářů byl naplněn a u počtu účastníků mírně překročen. Paní lektorka i asistent a pracovnice poradny odpracovali stanovený počet hodin. Počet hodin byl vyšší, a hodiny nad rámec projektu byly hrazeny příjemcem.
Projekt byl z reakcí seniorů/účastníků úspěšný. Sami senioři nebo vedoucí organizací nám v rámci zpětné vazby zasílali poděkování, seminář se líbil a seniorům byl přínosem a že by byli rádi, kdyby se mohl v podobném duchu opakovat.

3.2 Úspěšnost akce/projektu, kritické zhodnocení rozvoje projektu
Problémy při realizaci nebyly. Ve dvou městech jeden účastník opustil v polovině seminář. Ze zpětné vazby bylo zjištěno, že se probíraná tématika nebo scénka se těchto osob osobně dotýkala a sami se stali cílem seminářem dotýkaných témat. Účastníkům se líbila struktura seminářů, rozebírané scénky i zaměřenost seminářů na vyhodnocení a adekvátní reakci, případné odmítnutí nevýhodné nabídky. Během projektu příjemce získával od účastníků zpětné vazby a poděkování. Po zhodnocení projektu si je příjemce jist, že cíle byly naplněny. Nicméně by bylo velice vhodné problematiku opakovat, aby senioři měli podporu a naučili se beze strachu odmítnout, když něco nechtějí. Na naučení se odmítat je potřeba trénink a také čas.

3.3 Personální a organizační zabezpečení akce/projektu (včetně údajů o počtu jednotlivých pracovníků a jejich odbornosti – viz příloha tab.č.2)
-přílohy odeslané KÚ

3.4 Počet uživatelů (věková struktura, počet uživatelů podle pohlaví, počet stálých a počet pouze přechodných uživatelů, noví uživatelé…)
Projektu se zúčastnilo 158 osob + 8 osob pilotního semináře (z toho 1 muž).
Žen: 139
Mužů: 19
Věk účastníků byl: 60+ (nejstaršímu účastníkovi bylo 90 let)

3.5 Hodnocení spolupráce s ostatními organizacemi (zařízeními) v síti sociálních služeb
Projektu příjemce se neúčastnili třetí osoby z oblasti sociálních služeb. Spolupráce probíhala pouze s městy, obcemi a kluby seniorů a byla bezproblémová, vstřícná. Rádi by se účastnili dalších aktivit a projektů příjemce.

4.Závěry a doporučení pro následující rok
Příjemci se ze subjektivního hlediska projekt vydařil. Probíhal za spokojenosti účastníků-seniorů. Příjemce v rámci projektu i po skončení si je jist, že je důležité projekt opakovat. A to je pro lepší zapamatování, tak pro praxi. Senioři mají velký problém v tom, že málo z nich čte, co podepisuje. Také mají strach z odmítnutí, aby neurazili nebo ze strachu. To jsou důležité věci, na kterých je třeba dlouhodobě pracovat. Opakováním seminářů a soustředěním se na tyto dva hlavní problémy je možné seniory naučit nebát se odmítnout a připravit je na různé druhy podvodů, jak se nenechat dotlačit do nechtěného obchodu, nebát se říct si o radu apod. Příjemce by rád zopakoval svůj projekt také další rok. Určitě projekt měl smysl. Z referencí a reakcí zúčastněných seniorů je znát, že projekt zaujal. Senioři by se rádi sami opět zúčastnili a to i dalších projektů příjemce.

Využijte naše pevné listy.