Interaktivní semináře finanční gramotnosti pro seniory (Praha) 2016

aneb Zábavnou metodou proti kriminalitě na seniorech

Projekt proběhene za finanční podpory Hl.města Prahy.

Místo realizace: Hlavní město Praha

Závěrečná zpráva k realizaci projektu

  1. Informace o akci/projektu:

1.1  Název realizovaného projektu:

Interaktivní semináře finanční gramotnosti pro seniory aneb Zábavnou metodou proti kriminalitě na seniorech

1.2  Realizátor: Victoria Regia, z.s., Jandova 10/3, 190 00 Praha 9, IČ 22825771

1.4  Zahájení seminářů: 19.4.2016

1.5  Cílová skupina: Senioři Hlavního města Prahy

2.  Obsah a průběh akce/projektu:

2.1  Seznam a vývoj jednotlivých aktivit

  • Interaktivní semináře finanční gramotnosti: cíleně zaměřené na dovednost odmítnutí nevýhodné nabídky. Semináře byly prováděny po celou dobu projektu, uzpůsobené účastníkům a jejich dotazům
  • Po schválení projektu byly kontaktovány městské části a kluby seniorů a byly jim nabídnuty interaktivní semináře finanční gramotnosti. Po schválení seminářů zodpovědnými pracovníky městských částí nebo klubů byl dohodnut termín konání. Seminář se uskutečnil v 10 městských částech hlavního města Prahy, dle uvedení v projektu.
  • Seznam měst s daty konání seminářů v roce 2015:

19.4. 14:00   Praha 14-Černý Most (1.část seniorů)

19.4. 15:00   Praha 14-Černý Most (2.část seniorů)

8.6.   15:00   Praha 13-Stodůlky

13.6. 10:00   Praha 2

4.10. 14:00   Praha 1

20.10. 10:00 Praha 4-Nusle

24.10. 14:00 Praha 8

21.11. 15:00 Praha 3

10.11. 14:00 Praha 18-Letňany

21.12. 13:15 Praha 9-Vysočany

  • Účastnilo se celkem 104 osob z řad seniorů (viz bod 3.2)
  • Pracovnice poradny zodpovídala nebo konzultovala dotazy s odpovědným pracovníkem a následně zodpověděla klientům. Poradna byla anonymní. Po dobu trvání projektu bylo přijato celkem 44 telefonických dotazů na téma zadluženost osob v seniorském věku na které bylo zodpovězeno přímo nebo zpětně po poradě s odborným pracovníkem (lektorem) a přijato 19 e-mailových dotazů a osobně vyřízeno 26.
  • Vzhledem k tomu, že projekt nebyl podpořen celou požadovanou částkou, tak pracovnice poradny odpracovala část svých hodin daných projektem na základě dobrovolnické smlouvy (celkem 189 hodin).

2.2 Jak probíhá realizace služby pro jednotlivé uživatele služby

Seminář probíhal zahájením, představením lektora, asistenta a podpisem prezenční listiny. Následně bylo zjišťováno, kdo z účastníků si ji přečetl, tím byla zaručena interakce a započato získání důvěry spolupráce s účastníky. Účastníkům byl rozdán výukový materiál (vzor smlouvy, tabulka pro sestavení domácího rozpočtu, “Co mám dělat když….”, slovníček pojmů, základní pravidla pro chování směrem k prodejcům) a také skládací malá kartička s důležitými telefonními čísly vč. na linky zdarma pro seniory, intervenční centra a občanskou poradnu, s návodem, jak se zachovat, pokud se stanou obětí trestného činu a základními pravidly – jako v podkladech pro seminář. Seminář byl zaměřen zejména na schopnost relevantní reakce a odmítnutí nevýhodného, senioři shlédli reálné simulované situace, byli zapojováni do dalších situací, souvisejících uměním odolat nevýhodné nabídce a tyto pak následně rozebírali. Jsou probírány různé formy podvodů, jak se bránit a práva seniorů vůči prodejcům. Lektor reagoval na témata, která na konkrétním semináři seniory zajímala a tato se probírala hlouběji. Ke konci semináře lektor zodpovídal na dotazy i konkrétně radil.

2.3  Formy prezentace, informování veřejnosti

Semináře byly nabídnuty seniorským klubům a sociálním odborům městských částí hlavního města Prahy. Zájem o interaktivní semináře byl. Dále bylo se zájemci domluveno, že seminář budou propagovat způsobem, dle místních zvyklostí (rozhlasem, tiskem, informačními tabulemi…). V případě zájmu příjemce poskytl letáček k vyvěšení.

Na webových stránkách příjemce vznikla záložka pro tento projekt spolu s fotogalerií. Na všech seminářích, materiálech i na stránkách příjemce bylo informováno, že vznikl za finanční účasti Hlavního města Prahy.

  1. Hodnocení poskytované akce/projektu:

3.1 Způsob hodnocení úspěšnosti projektu

Úspěšnost lze hodnotit ze zpětných vazeb, které lektor dostal na základě realizovaných seminářů. Podle reakcí, zájmu bylo potvrzeno, že semináře měly smysl a do budoucna pomohou. Hodnocení projektu bylo stanoveno dle počtu seminářů a účastníků. Počet seminářů byl naplněn a u počtu účastníků mírně překročen. Personální a organizační zabezpečení projektu zajišťoval odborná  lektorka finanční gramotnosti, asistentka lektora a pracovník poradny. Paní lektorka i asistentka a pracovnice poradny odpracovali stanovený počet hodin. Počet hodin byl lehce vyšší, a hodiny nad rámec projektu byly hrazeny příjemcem.Projekt byl z reakcí seniorů/účastníků úspěšný. Sami senioři nebo vedoucí organizací nám v rámci zpětné vazby zasílali nebo telefonovali poděkování, seminář se líbil a seniorům byl přínosem a že by byli rádi, kdyby se mohl v podobném duchu opakovat a to pro upevnění znalostí a umění odmítat nevýhodné nabídky.

3.2 Počet účastníků

Projektu se zúčastnilo 104 osob.

Žen: 85        /        Mužů: 19

Věk účastníků byl: 60+ (nejstarší účastnici bylo 96 let)

  1. Závěr

Příjemci se ze subjektivního hlediska projekt vydařil. Probíhal za spokojenosti účastníků-seniorů. Příjemce v rámci projektu i po skončení si je jist, že je důležité projekt opakovat. A to je pro lepší zapamatování, tak pro praxi. Senioři mají velký problém v tom, že málo z nich čte, co podepisuje. Také mají strach z odmítnutí, aby neurazili nebo ze strachu. To jsou důležité věci, na kterých je třeba dlouhodobě pracovat. Opakováním seminářů a soustředěním se na tyto dva hlavní problémy je možné seniory naučit nebát se odmítnout a připravit je na různé druhy podvodů, jak se nenechat dotlačit do nechtěného obchodu, nebát se říct si o radu apod. Příjemce by rád zopakoval svůj projekt také další rok.

 

 

 

Využijte naše pevné listy.