Interaktivní semináře finanční gramotnosti pro seniory (Praha) 2017

Název projektu:

Interaktivní semináře finanční gramotnosti pro seniory aneb Zábavnou metodou proti kriminalitě na seniorech 2017

Shrnutí realizace projektu:

Seznam a vývoj jednotlivých aktivit

  • Interaktivní semináře finanční gramotnosti: cíleně zaměřené na dovednost odmítnutí nevýhodné nabídky. Semináře byly prováděny po celou dobu projektu, uzpůsobené účastníkům a jejich dotazům, novým druhům podvodů (respektive inovacím v postupech podvodníků)
  • Po schválení projektu byly kontaktovány městské části a kluby seniorů a byly jim nabídnuty interaktivní semináře finanční gramotnosti. Po schválení seminářů zodpovědnými pracovníky městských částí nebo klubů byl dohodnut termín konání. Seminář se uskutečnil v 5 městských částech hlavního města Prahy (v některých městských částech se konal ve více klubech) – více rozpis v samostatném bodě níže.
  • Účastnilo se celkem 104 osob z řad seniorů – více rozpis v samostatném bodě níže.
  • Pracovník poradny zodpovídal nebo konzultoval dotazy s odpovědným pracovníkem a následně zodpověděl klientům. Poradna byla anonymní. Po dobu trvání projektu bylo přijato celkem 27 telefonických dotazů na téma zadluženost nebo možnost zadlužení osob v seniorském věku na které bylo zodpovězeno přímo nebo zpětně po poradě s odborným pracovníkem (lektorem) a přijato 8 e-mailových dotazů a osobně vyřízeno 15.

Realizace projektu

Seminář probíhal zahájením, představením lektora, asistenta a podpisem prezenční listiny. Následně bylo zjišťováno, kdo z účastníků si ji přečetl, tím byla zaručena interakce a započato získání důvěry spolupráce s účastníky. Účastníci obdrželi skládací malou kartičku s důležitými telefonními čísly vč. na linky zdarma pro seniory, intervenční centra a občanskou poradnu, s návodem, jak se zachovat, pokud se stanou obětí trestného činu a základními pravidly. Seminář byl zaměřen zejména na schopnost relevantní reakce a odmítnutí nevýhodného, senioři shlédli reálné simulované situace, byli zapojováni do dalších situací, souvisejících uměním odolat nevýhodné nabídce a tyto pak následně rozebírali. Jsou probírány různé formy podvodů, jak se bránit a práva seniorů vůči prodejcům. Lektor reagoval na témata, která na konkrétním semináři seniory zajímala a tato se probírala hlouběji. Ke konci semináře lektor zodpovídal na dotazy i konkrétně radil.

Rámcový časový harmonogram:

Seznam městských částí s daty konání seminářů v roce 2017:

  Datum Místo konání
1 05.06.2017 Klub seniorů Slivenec, K Lochkovu 6, Praha 5
2 26.06.2017 DPS Šalounova 2025/7, Praha 11 – Chodov
3 27.06.2017 DPS Blatenská 2146/4, Praha 11 – Chodov
4 14.09.2017 DPS II, Nové Náměstí 1440/2a, Praha 22 – Uhříněves
5 09.10.2017 Jihoměstská sociální, Křejpského 1502/8, Praha 11
6 10.10.2017 Klub Důchodců, Olšanská 7, Praha 3
7 19.10.2017 Jihoměstská sociální, Křejpského 1502/8, Praha 11
8 24.10.2017 Jihoměstská sociální, Křejpského 1502/8, Praha 11
9 02.11.2017 KC Louka, U Královské Louky 5, Praha 5
10 03.11.2017 ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782/1, Praha 11

 Vyhodnocení efektivity projektu:

Úspěšnost lze hodnotit ze zpětných vazeb, které lektor dostal na základě realizovaných seminářů. Hodnocení projektu bylo stanoveno dle počtu seminářů a účastníků. Počet seminářů byl naplněn a u počtu účastníků překročen. Personální a organizační zabezpečení projektu zajišťoval odborná  lektorka finanční gramotnosti, asistentka lektora a pracovník poradny. Paní lektorka i asistentka a pracovnice poradny odpracovali stanovený počet hodin (nad rámec projektu byly hodiny na účet příjemce). Semináře se účastníkům líbí, díky interakci je lépe zapamatovatelný pro seniory. Některé kluby již teď projevili zájem o opakování příští rok.

Počet účastníků

Projektu se zúčastnilo 162 osob.

Žen: 144        /        Mužů: 18

Věk účastníků byl: 60+ (nejstarší dva účastníci byli ročník 1920)

Propagace projektu:

Semináře byly nabídnuty seniorským klubům a sociálním odborům městských částí hlavního města Prahy. Zájem o interaktivní semináře byl. Dále bylo se zájemci domluveno, že seminář budou propagovat způsobem, dle místních zvyklostí (rozhlasem, tiskem, informačními tabulemi…). V případě zájmu příjemce poskytl letáček k vyvěšení.

Na webových stránkách příjemce vznikla záložka pro tento projekt spolu s fotogalerií. Na všech seminářích, materiálech i na stránkách příjemce bylo informováno, že vznikl za finanční účasti Hlavního města Prahy.

 

Využijte naše pevné listy.